Menu
La teva cistella

Termes i condicions

1. lnformació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 3412002, de Serveis de la Societat de la lnformació i de Comerç Electrónic, l'informem que aquesta página web és propietat de CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL, amb C.l.F. F43011816 amb domicili a AV. CATALUNYA, 28, 43780 GANDESA, (Tarragona) i amb les següents dades de contacte: 977420017 / info@coopgandesa.com.

2. Protecció de Continguts

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel'lectual sobre els continguts i/o qualsevolaltre element inserit per CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL en aquesta página Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen I'aparenga visual, imatge gráfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel": marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gráfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les págines web) pertanyen a CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets.

En cap cas, I'accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicéncia o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d'ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilitzaciÓ, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d'aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilaciÓ i/o qualsevol altre acte d'explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de tot I'esmentat anteriorment, si I'usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel'lectual i industrial, preguem que ho ens ho faci saber al més aviat possible.

3. Accés i Us del Lloc Web

Tant I'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la página és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i I'ordre públic.

L'usuari s'abstindrá d'utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il.lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL no respondrá de cap conseqüéncia, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de I'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es tará responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informátic de I'usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüéncia de: (i) la preséncia d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades del sistema.

4. Enllagos a tercers

En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllagos a altres págines web. CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra página web a la qual es té accés des d'aquest Lloc Web, págines a les quals I'interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l'abséncia de virus o altres elements en els continguts enllagats des del Lloc Web de CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL que puguin produir alteracions en el sistema informátic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l'usuari, eximint igualment CELLER COOPEMTIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s'ha descrit anteriorment.

5. Xarxes socials

L'informem que CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL pot estar present a les xarxes socials. Eltractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les págines oficials de CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL es regirá per aguest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades préviament per I'usuari.

CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL tractará les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva preséncia a la xarxa social, informant-lo d'activitats, productes o serveis de CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL, aixícom amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il'lícits per la normativa nacional, comunitária o internacional o que realitzin activitats presumptament il.lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL consideri no apropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció delconsumidor i els drets de propietat intel.lectual i industrial.

Tanmateix, CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la página web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

6. Modificació del AVIS LEGAL, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o práctiques de la indústria, amb I'obligació, per part de I'usuari de consultar periódicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l'existéncia de canvis, prenent com a referéncia la data de l'última actualització.

Política cookies
Aquest lloc pot utilitzar algunes “cookies” per a millorar la seva experiència de navegació. Si us plau, abans de continuar amb la seva navegació pel nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la Política de Cookies.